Maakleriteenus

Domus Kinnisvara pakub maakleriteenust nii elamispindade kui ka ärikinnisvara omanikele ning nende ostjatele ja üürnikele. Teenuse sisuks on vahendada tasu eest ja käsundiandja ülesandel kinnisvara ostu- müügi-, rendi- ja üüritehinguid ning anda kinnisvaravaldkonnaga seonduvat konsultatsiooni. Tagame läbipaistvuse oma klientide ja nende huvide esindamisel igat tüüpi kinnisvaratehingutes. Meie eesmärgiks on tegutseda eetilistel alustel ja pakkuda kvaliteetset teenust maaklertegevusega seonduvates toimingutes.

Üheks olulisemaks maakleriteenuse tõhusust määravaks faktoriks on usaldus maakleri ja tema klientide vahel. Hea maakler on alati eetiline maakler ja seepärast lähtuvad meie maaklerid igapäevases tegevuses Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja Heade Tavade Koodeksist. Meie maaklerid juhinduvad ausa äri ja eetiliste tõekspidamiste printsiipidest ning kliendi huvidest. Me kohustume enne tehingute sõlmimist selgitama nii ostjale kui ka müüjale kõiki aspekte, mis võivad mõjutada osapoolte otsust, õiguslikke ja majanduslikke tegureid. Me kohustume käituma ausalt ja erapooletult kõigi tehinguga ja vahendamisprotsessiga seotud osaliste suhtes. Me väldime asjassepuutuvate faktide ületähtsustamist, moonutamist ja salatsemist.

Paljud meie maaklerid on Maaklerite Koja liikmed. Maakleriteenuse sisu ja kinnisvaramaakleri tööülesanded on fikseeritud Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse kinnitatud kutsestandardis Kinnisvaramaakler III.

 

Maakleriteenuse osutamise käigus on kinnisvaramaakleri põhilisteks tööülesanneteks:

  • klientide otsimine, nende soovide väljaselgitamine, tellimuse (käsundi) fikseerimine, kliendi informeerimine pakutava teenuse sisust, vahendustingimustest, vahenduslepingu sõlmimine;
  • turuinformatsiooni kogumine, ostu- ja müügipakkumiste registreerimine, süstematiseerimine, andmebaasidesse sisestamine, andmebaaside sisene võrdlus, selle täiendamine;
  • objekti kohta põhjaliku informatsiooni kogumine, müügitegevuse ajaline ja rahaline planeerimine, sihtgrupi ning müügikanalite väljavalik;
  • klientidele turusituatsiooni ja sellest tulenevate võimaluste ning tingimuste selgitamine;
  • kliendi konsulteerimine kinnisvaraobjekti võimaliku hinnataseme ning hinda mõjutavate, teadaolevate objekti omaduste osas;
  • müügimaterjalide koostamine, sihtgruppide teavitamine sihtpostituse, trükimeedia, interneti ja teiste kanalite kaudu; objekti esitlemine, müügi/rendi/üüritingimuste tutvustamine jt. turustamisega seonduvad tööd;
  • läbirääkimiste korraldamine ja kliendi konsulteerimine lepinguliste sätete osas, kliendi esindamine ja nõustamine läbirääkimistel, vajalike dokumentide hankimine;
  • kinnisvaratehingute sõlmimise ettevalmistamine ja notariaalse lepingu sõlmimise korraldamine. Vajalike muude lepingute ettevalmistamine ja sõlmimise korraldamine;
  • peale tehingut teostatavad tööd seoses objektide vabastamisega, rahade liikumisega, objektiga seotud võlgade ja kohustuste tasumisega jm taolisega;
  • aruandlus kliendile, vahendaja poolt lepinguga võetud kohustuste täitmise käigu kohta.