Magasini tn 34 enampakkumine

 

Aadress:                                                   Tallinn, Magasini tn 34

Registriosa nr:                                      3238401

Katastriüksuse tunnus:                    78401:110:1740

Sihtotstarve:                                          Ühiskondlike ehitiste maa 100%

Kinnistu pindala:                                3 076 m2

Asjaõiguslikud koormatised: -

Võlaõiguslikud koormatised: -                    

Ehitised:                                                  

Ehitisregistri andmed ehitiste kohta:

Haiglahoone registri nr : 101028607

Abihoone registri nr: 101028608

Endine haiglahoone ja abihoone (arhiivihoone). Hetkel ruumid kasutuseta (Ida-Tallinna Keskhaigla välja kolinud). Haiglahoonel on 2 korrust + katuse- ja keldrikorrus, abihoone 1-korruseline. 

Haiglahoone suletud netopinnaga 691,8 m2; abihoone suletud netopind 43,1 m2

Haiglahoone ehitusalune pindala 335 m2

Märkused:                                             

Hoone põhikonstruktsioonid rahuldavas seisukorras. Hoonet on osaliselt renoveeritud, sh katusekate on vahetatud, katusekorruse aknad on vahetatud, uuendatud tehnosüsteeme jmt. Kinnistule on juurdepääs avalikult kasutatavalt tänavalt.

 

Tehnosüsteemid:

Veevarustus

Võrk

Kanalisatsioon

Võrk

Gaas

Puudub

Elektrivarustus

Võrk

Küttesüsteem

Kaugküte

Ventilatsioon

Loomulik

 

Märkused:     

 • Esmase kasutuselevõtu aasta on hinnanguliselt 1910. Kasutusluba puudub. Elamu vanus ei eelda lubade olemasolu EHR-is.
 • Hoone staatus „kasutusel“.                              

 

Teenuslepingud:                 

 • AS-ga G4S Eesti lepingud ATS süsteemide, valveseadmete hooldusele, tehnilisele valvele, tähtajatud;
 • AS-ga Ragn-Sells jäätmeveoteenuse osutamise leping nr. 1900007235, tähtajatu;
 • Varakindlustusleping BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal, kuni 31.12.2017

Tarbimislepingud:            

 • Soojuse ostu- müügileping nr. 1.2-19/712-10 AS-ga Utilitas Tallinn, tähtajatu;
 • Veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse leping nr 003747 AS-ga Tallinna Vesi, tähtajatu;
 • Võrguleping nr. 141202009VK-1 AS-ga Eesti Energia, tähtajatu; elektrienergia leping 1.2-19.48/916-16 OÜ-ga Nordic Power Management, kuni 31.12.2018.

Piirangud/kitsendused:                  -

 

MUU INFO KINNISTU JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

 

 1. Müüja ei vastuta kinnistul esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest müüja ei olnud ega pidanud olema teadlikud enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust ei ole ostjal õigust esitada müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb kinnistu ja sellel asuvad ehitised seisuskorras „nagu on(„as is“).
 2. Ostja on kohustatud kinnistu ja sellel paiknevad ehitised üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu ja ehitiste seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.
 3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.
 4. Müügiobjekti koosseisu kuuluvate ehitiste kohta Magasini 34, Tallinn ei ole väljastatud energiamärgist.
 5. Müüjale teadaolevalt ei ole kinnistutel keskkonnareostust, samuti ei ole teadaolevalt ühelgi isikul või asutusel alust algatada kinnistu suhtes keskkonnareostust puudutavat menetlust. Müüjale ei ole esitatud keskkonnareostust puudutavaid ettekirjutusi.
 6. Kinnistu valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik oma kinnistuga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.
 7. Müüja lõpetab kinnistu suhtes kehtiva kindlustuslepingu kinnistu valduse ostjale üleandmise päeva seisuga.
 8. a maamaksu maksab ostja alates kinnistusraamatusse omanikuna kandmise hetkest, kas hüvitades müüja poolt tasutud maamaksu või müüja hüvitab ostjale maamaksu, kui selle tasumise kohustust ei ole kinnistusraamatu kande tegemise hetkeks tekkinud.
 9. Teenus- ja tarbimislepingud lõpetatakse müüja poolt kas:
 • vastavalt teenus- ja tarbimislepingus toodud lepingu lõpetamise tingimustele ja sätestatud tähtaegadele
 • Ostja kannab teenus- ja tarbimislepingute kulud alates valduse üleminekust. Juhul, kui mõni müügiobjekti suhtes sõlmitud teenus- või tarbimisleping ei ole eelnimetatud  ajaks lõppenud ja lepingu alusel osutatakse teenust kinnistu ostjale (valdajale), siis hüvitab ostja müüjale teenus- või tarbimislepingust tulenevad kulud, mida peab kandma  kuni teenus- või tarbimislepingu lõppemiseni. Kulud hüvitab ostja 30 päeva jooksul müüjale vastavate arvete saamisest arvates
 1. Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.
 2. Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude kinnistut puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

Kontaktisikuks on Roomand Saar, e-post: romand.saar@domuskinnisvara.ee,

Enampakkumise tingimused

Ostupakkumise vorm